ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА "FASHIONPOINT.BG” от бизнес партньори

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Фешън Пойнт Интернешънал” ООД, наричано по-долу "FASHIONPOINT”, от една страна, и Абонатите подписали договор за абонамент наричани по долу Доставчици на услуга, намиращи се на домейн http://FASHIONPOINT.bg  (наричани по-долу Доставчик или доставчици на услуга) от друга страна.

„Фешън Пойнт Интернешънал” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 206190472 със седалище и адрес на управление: гр. Варна 9000, район р-н Одесос, бул./ул. Радецки № 13, ет. 2, ап. 1, имейл aдрес: [email protected] телефон: +359 878 557 526

                                                                                                                                              

Доставчиците на услуга на http://FASHIONPOINT.bg  не са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. Доставчиците на услуга на http://FASHIONPOINT.bg  използват услугите на "FASHIONPOINT.BG” с цел генериране на печалба и извършват дейността си по търговски начин.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта http://FASHIONPOINT.bg  (наричани за краткост Услуги). С подписването на договор за абонамент с „Фешън Пойнт Интернешънал” ООД  всеки Доставчик на услуга автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

                  Настоящият документ съдържа информация за дейността на „FASHIONPOINT.BG” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от "FASHIONPOINT.BG”, като уреждат отношенията между „Фешън Пойнт Интернешънал” ООД и Доставчиците на услуги.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие, което се прилага и потвърждава с подписването на договора за абонамент между Доставчика на услуга и „Фешън Пойнт Интернешънал” ООД

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1 Услугите, предоставяни от лицето на „FASHIONPOINT.BG” на Доставчика на услуга, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.

Чл. 2. „FASHIONPOINT” e достъпен на сайта http://FASHIONPOINT.bg/PROFILE, чрез който Доставчиците на услуга имат възможност да предлагат здравни и поддържащи  услуги на Потребителите на сайта, както и да упрвляват вътрешните процеси на бизнеса си.

(2) Доставчиците на услуга получават посочената в ал. 1 услуга срещу заплащане на месечен  абонамент или годишен абонамент.

(3) „FASHIONPOINT.BG” не предлага други услуги на Потребителите освен предоставяне на информация за услугите на Доставчиците на услуги и не носи отговорност за изпълнението на предлаганите услуги от Доставчиците на услуги.

(4) Доставчиците на услуги с приемането на настоящите общи условия декларират, че имат всички необходими права по закон и други нормативни актове да извършват предлаганите от тях услуги.

(5) Доставчиците на услуги се задължават да изпълняват добросъвестно и точно задълженията си спрямо Потребителите на сайта.

РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ.

Чл. 3 (1) „FASHIONPOINT.BG” идентифицира Доставчиците на услуга на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на http://FASHIONPOINT.bg  и на IP адреса на Доставчика на услуга.

(2) „FASHIONPOINT.BG” има право да събира и използва информация относно Доставчиците на услуга след извършената от тях регистрация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията. Информацията включва и всяка друга, която Доставчикът на услуга въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „FASHIONPOINT.BG”.

(3) Всеки Доставчик на услуга декларира изрично, че има право да обработва лични данни за своите клиенти и потребители и, че има писмено или ектронно съгласие от тях.

(4) Доставчиците на услуги не могат да извличат в масов вариант никакви данни от системата свързана с техните клиенти и потребители, освен в случаите, в които срещу допълнителна такса се възложи разработка на индивидуално приложение за управление на клиентска база от данни.

(5) При използване на приложение за управление на клиентска или потребителска база от данни „FASHIONPOINT.BG” не носи никаква отговорност за сигурността и управлението на тези данни.

(6) В случай, че доставчците на услуги желаят да разполагат с лични или финансови данни от своите клиенти в/у електронен носител при прекратяване на договора за ипозлване на „FASHIONPOINT.BG”, същите трябва да изпратят официално възложително писмо за разработка на експорт софтуер към „FASHIONPOINT.BG”, придружено с декларираните клиентски сългасия.

(7) Разработката на експорт софтуер на данни се заплаща допълнително според договрка между доставчика на услуга и „FASHIONPOINT.BG”/

(8) „FASHIONPOINT.BG” си запазва правото според обстоятелствата да откаже разработването на експорт модул за данни.

(9) Доставчиците на услуга се задължават по никакъв начин да не разкриват личните данни на Потребителите на 3-ти лица.

Чл. 4 (1) „FASHIONPOINT.BG” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Доставчика на услуга, станала му известна по повод на регистрацията - предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В регистрационната форма, попълвана от Доставчика на услуга при регистрацията, „FASHIONPOINT.BG” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Доставчикът на услуга се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “FASHIONPOINT.BG” възникне задължение да предостави личната информация за Доставчика на услуга на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 5 (1) „FASHIONPOINT.BG” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Доставчика на услуга (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „FASHIONPOINT.BG”.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Доставчикът на услуга се съгласява с обработването на личните му данни за целите на настоящия договор и директния макретинг.

Чл. 6 (1) Доставчикът на услуга може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „FASHIONPOINT.BG”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) Чрез натискане на виртуалния бутон "Регистрация", имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Доставчикът на услуга извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва.

Със записването му на съответен носител в сървъра на „FASHIONPOINT.BG”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „FASHIONPOINT.BG” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Доставчика на услуга, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “FASHIONPOINT.BG” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за регистрация Доставчикът на услуга е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „FASHIONPOINT.BG” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Доставчикът на услуга декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “FASHIONPOINT.BG” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Доставчика на услуга.

Чл. 7 (1) При регистрацията си Доставчикът на услуга получава уникално Клиентско име и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „FASHIONPOINT.BG”.

(2) Клиентското име, с което Доставчикът на услуга се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното Клиентско име в рамките на електронната система на „FASHIONPOINT.BG”.

(3) Регистриращият в качеството си на представител на юридическо лице е длъжен да въведе пълното си име и адрес, респ. наименованието на юридическото лице, което представлява. С приемането на Общите условия той гарантира и потвърждава, че има договорни отношения с регистрираното от него дружество-Доставчик на услуга. При въвеждането на некоректна или подвеждаща информация страната се лишава от правото на достъп до услугите на уебсайта на „FASHIONPOINT.BG”.

(4) Доставчикът на услуга е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „FASHIONPOINT.BG” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

Чл. 8 (1) Доставчикът на услуга има право на достъп в режим on-line до услугите, предоставяни чрез сайта на „FASHIONPOINT.BG”, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от „FASHIONPOINT.BG”. За да може да ползва услугите, Доставчикът на услуга следва да въведе Клиентското си име и парола.

(2) Доставчикът на услуга има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си данни, предоставени при регистрацията.

ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА 24/7 - Дефиниция

Приложими правила за възползване от поддръжка

1. Техническата поддръжка представлява услуга, която се предлага с цел правилно функциониране на онлайн системата "Fashion Point", Всеки доставчик на услуга има право да подаде официален сигнал за проблем по и-мейл [email protected] в случай, че системата не предоставя коректни данни или проблеми при работа с нея, с която се предлага 24/7. 

„Фешън Пойнт Интернешънал” ООД се задължава да предоставя към доставчика на услуга техническа поддржъка 24/7 365 дни в годината, като доставчика трябва да изпраща своите технически проблеми само и единствено по официалния имейл за поддръжка, всякакви други методи за бърза комуникация, по телефон и онлайн чат системи, няма да бъдат взимани официално под внимание.

Неприложими правила за възползване от услугата техническа поддръжка 24/7
„Фешън Пойнт Интернешънал” ООД не поема отговорност за
техническа поддръжка, когато възникналите казуси не касаят правилното функциониране на системата, както и нейните функционалности.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 9 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „FASHIONPOINT.BG” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „FASHIONPOINT.BG” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „FASHIONPOINT.BG”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „FASHIONPOINT.BG”, „FASHIONPOINT.BG” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Доставчикът на услуга не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „FASHIONPOINT.BG”.

(4) „FASHIONPOINT.BG“ не носи отговорност за информацията, публикувана от Доставчика на услугата.

(5) Доставчика се задължава да спазва законите за закрила на личните данни.

(6) При въвеждане на лични данни доставичика на услуги се задължава да съхранява подписани информативни съгласия от своите клиенти и потребители.

(7) При прекратяване на договор, достъпа на доставчика на услуги, както всички въведени от него данни биват заличени без възможност от възстановяване.

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 10 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 11 (1) „FASHIONPOINT.BG” се задължава да уведоми Доставчиците на услуга за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Доставчика на услуга имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Доставчикът на услуга има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Доставчикът на услуга следва да уведоми „FASHIONPOINT.BG” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Доставчикът на услуга не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Доставчика на услуга без възражения.

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 12 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Последна редакция: 18. 08. 2020г. от „Фешън Пойнт Интернешънал” ООД