УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между регистрираните на Сайта Търговци, наричани по-долу "Търговец/и”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу Потребители), от друга.

 

Сайтът се управлява от "Фешън Пойнт Интернешънал" ООД, с ЕИК: 206190472, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. Радецки № 13, ет. 2, ап. 1, представлявано от Веселин Руменов Димитров, наричан оттук нататък “FashionPoint”

 

Данни за контакт:

имейл адрес: [email protected];

телефон: +359 878 557 526

 

 

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

 

Сайт - https://fashionpoint.bg и всички негови подстраници.

Потребител -  е всяко физическо лице, което ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Търговец - пълнолетно физическо лице или юридическо лице, представлявано от законния си представител, което предлага своите услуги на Сайта.

Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Услуга - всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.

Договор за услуга - договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

 • На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга за предлаганите от  Търговците услуги.

 

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

 

 • „FashionPoint” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на Сайта.
 • „FashionPoint” има право да събира и използва информация относно Потребителите на основание и за целите на изпълнението на сключения при общи условия с Потребителя договор. Обработването на личните данни става съгласно Политиката за поверителност на Сайта.
 • На сайта могат да се регистрират само лица над 16 години. При регистрацията си лицето маркира чек-бокс, с който декларира, че има навършени 16 години.
 • Възможна е регистрация чрез профила Ви във Facebook, Apple или Google
 • В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при регистрацията, „FashionPoint” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им.
 • Потребителят може да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „FashionPoint”, да изрази съгласие с Общите условия.
 • Чрез натискане на виртуалния бутон с текст "Регистрация" или друг аналогичен текст, имащо силата на писмено потвърждение на Общите условия, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия, приема ги и се задължава да ги спазва.
 • „FashionPoint” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на Общите условия е достъпен в Интернет на сайта на “ FashionPoint” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.
 • При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „FashionPoint” данни, както и да ги актуализира в 7 (седем) дневен срок от тяхната промяна. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай на предоставяне на неверни данни “ FashionPoint” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите, както и поддържането на регистрацията на Потребителя.
 • При регистрацията си Потребителят получава уникално потребителско име, което може да бъде и посочения от Потребителя имейл, и парола за достъп до услугите, достъпни през уебсайта на „FashionPoint”.
 • Потребителят може да управлява потребителския си профил на сайта: да следи историята на направените поръчки да следи историята на направените поръчки
 • Потребителското име, с което Потребителят се регистрира, не му дава никакви други права, освен изрично посочените в настоящите Общи условия .
 • Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно „FashionPoint” в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност и съмнение за такъв. Той носи отговорността и риска за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на паролата му.

 

ПОРЪЧКА

 • Потребителите използват интерфейса на Сайта, за да направят поръчка за предлаганите услуги.
 • Договорът между Потребителя и Търговеца се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.
 • Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител, когато:
 • е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 • е установено некоректно, арогантно или грубо отношение от Потребителя;
 • са установени системни злоупотреби от Потребителя

 

 

ЦЕНИ

 • Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на Сайта към момента на извършване на поръчката, доколкото друго не е изрично уговорено.
 • Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
 • Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 • Търговецът може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на Сайта. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване). Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга. доколкото изрично не е указано обратното.

 

ПЛАЩАНЕ

 • FashionPoint администрира плащанията на Сайта. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки/услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане с кредитна или дебитна карта
 • Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.  „FashionPoint” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „FashionPoint”

 

 

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

 • Доколкото Търговецът не е предвидил специални правила за отказ от договора се прилагат правилата на настоящите Общи условия. Всички искания, молби и претенции от Потребителите се извършват директно към Търговеца.
 • Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга.
 • За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да посочи услугите, от които желае да се откаже.
 • За упражняване правото на отказ Потребителят може  да изпрати стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление, за което получава потвърждение за получаване.
 • Когато Потребителят се отказва от услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху услугата, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
 • Когато във връзка с изпълнението по договора са направени разноски и Потребителят се откаже от договора, съответната сума за направените разноски може да бъде задържана  или да бъде изисквано тяхното плащане.
 • Формуляр за отказ от договора може да се изтегли от тук.
 • Потребителят няма право да се откаже от договора, когато негов предмет е:
 • услуга, която е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца;
 •  

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

 • Доколкото Търговецът не е предвидил специални правила за рекламации се прилагат правилата на настоящите Общи условия. Всички искания, молби и претенции от Потребителите се извършват директно към Търговеца.
 • Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното.
 • Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на услугата.
 • Рекламацията се подава устно по телефон или писмено чрез имейл, по поща или подадена до физическия адрес. “FashionPoint“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
 • При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
 • При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно: касова бележка или фактура; протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 • Рекламацията може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
 • Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 • Всяка извършена рекламация се записва в регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра.
 • При удовлетворяване на рекламацията се издава акт за това в два екземпляра, като един от тях се предоставя задължително на Потребителя. Актът за удовлетовряване на рекламацията може да се състави и в електронна форма.
 • Когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:
 • разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 • намаляване на цената.
 • Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието с договора е незначително.
 • Формуляр за упражняване на правото на рекламация може да се изтегли от тук.

 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 • Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „FashionPoint” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „FashionPoint” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „FashionPoint”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 • При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „FashionPoint”, „FashionPoint” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 • Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „FashionPoint”.
 • „FashionPoint” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
 • „FashionPoint” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. „FashionPoint” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

 • Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 • „FashionPoint” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 • Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „FashionPoint” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
 • В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 • По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.