Вътрешните фактори за изграждане на добър екип: още техники за ефективна работа

Ефективни методи за управление на вашия екип

Вътрешните фактори за изграждане на добър екип: още техники за ефективна работа

Една от големите трудности пред собствениците и мениджърите на естетични бизнеси като фризьорски салони, центрове за красота, клиники и др. е набирането на персонал, последвано от изграждането и задържането на сплотен екип. В серия статии в нашия блог изследваме различни идеи и техники за това как да изградим работещ модел и по-ефективен екип. 

Тези модели и концепции за подобряване на екипната работа имат за цел да стимулират управленческия потенциал и да спомогнат за развитието на вашите екипи и постигането на вашите бизнес цели.  

Ефективността на вашия бизнес зависи както от умението на служителите да работят в екип, така и от умението на мениджърите да сформират и управляват ефикасно своя персонал. Днес способността за работа в екип е ключово умение и условие за успешното координиране и гладкото протичане на работния процес. 

Много учени са изследвали как хората работят заедно. През 1995 г. Майкъл Ломбардо и Робърт Ехингер (Lombardo & Eichinger, 1995) разработват популярния модел T7 в опит да разберат как работят различни групи от хора и какви са най-важните умения за работа в екип. Те идентифицират 5 базови вътрешноекипни фактора (както и 2 външни фактора), които влияят и до голяма степен определят ефективността на общата работа. 

Всеки един от тези фактори започва с буквата "Т" на английски, откъдето идва и наименованието на открития от Ломбардо и Ехингер поведенчески модел - T7.

Модел за ефективна екипна работа 

Според Т7 петте ключови аспекти, които влияят върху представянето на екипите (т.нар. вътрешни фактори) са:

1. THRUST - тласък в точната посока или общата цел, която екипът трябва да постигне
2. TRUST - доверието, изградено вътре в екипа
3. TALENT - талант или комбинацията от сподобности и умения на участниците в екипа
4. TEAM - teaming skills - "отборни" умения или способностите за ефективна и ефикасна екипна работа
5. TASKS - task skills - комбинацията от умения за изпълнение на поставените цели и задачи

Моделът Т7 предлага поглед и вътху два външни фактори, определящи екипната работа:

6. TEAM-LEADER FIT - наличието на адекватен и подходящ ръководител или способностите на мениджмънта не само да ръководи, но и да удовлетворява нуждите и да повдига духа на екипа
7. TEAM SUPPORT - накратко, това е подкрепата от страна на ръководството или компанията - доколко лидерството на компанията осигурява условия на екипа да изпълните целите си 

Как се справяме с конфликтите в екипа 

Един от по-ранните и често цитирани модели за ефективност на екипа е т.нар. GRPI модел на Рубин, Пловник и Фрай. Развит през 1977 г., това е един от най-старите модели за ефективност на екипа, GRPI се базира на концепцията за цели, роли, процеси и междуличностни отношения - Goal, Roles, Processes & Interpersonal relations. 

Mоделът е представен като пирамида, сходна на популярната Йерархия на Маслоу за теорията на нуждите от 1954 г., със съществената разлика, че GRPI започва от върха на пирамидата.
Според GRPI екипът винаги трябва да започва с ясна дефиниция на целта, което помага ролите и отговорностите да бъдат ясно и конкретно обосновани. 

В хода на работа (process) хората често осъзнаят, че целите и отговорностите не са достатъчно ясни или конкретни. От това произлиза нуждата за предефиниция на целите в процеса на работа. Тази адаптивна стратегия дава възможности за напасване и коригиране на текущи процеси като вземане на решения, разрешаване на конфликти, актуализация и разпределение на задачи. 

Докато преминават през всичко това, екипите имат потенциал да развият междуличностни взаимоотношения - както с други членове на екипа, така и с ръководството.

Ефективни методи за управление на вашия екип

Най-ефективната стратегия за справяне с конфликти на работното място е превенцията - ако вашият екип работи като добре смазана машина, в която всеки знае мястото си и отговаря адекватно за своите дейности, нивото на удовлетвореност от работата ще е в полза на развитието както на вашите бизнес интереси, така и на развитието на всеки член на екипа. Какви стъпки може да се предприемат в тази посока? 

Стъпки за разпределение на дейностите и сформиране на работещ екип

Според GRPI модела за екипна ефективност, някои от важните процесни стъпки по време на отборна (екипна) работа са: 

1. Определяне (дефиниция) на общата цел и разделяне на по-малки (текущи) цели

 • Яснота относно основната цел на екипа
 • Съгласие за желания резултат
 • Разбиране за основната задача
 • Съгласие за стандартите и очакванията
 • Яснота за приоритетите и крайните срокове
 • Разбиране на границите

2. Определяне на роли

 • Приемане на лидер на екипа
 • Разбиране на всички роли в екипа
 • Индивидуални отговорности
 • Споделени отговорности
 • Ясни граници

3. Работен процес 

 • Екипни процеси – как се вземат решения, как се решават проблеми и конфликти, комуникация)
 • Работни процеси – процедури и етапи на работа

4. Междуличностни взаимоотношения

 • Свързване с другите членове на екипа
 • Доверие
 • Усещане и гъвкавост във взаимоотношенията
 • Добра комуникация
 • Подкрепа при решаването на проблемиВижте още по темата от блога на FashionPoint: 
3 ПОЛЕЗНИ ПРАКТИКИ ЗА СПЛОТЕН ЕКИП
ТЕХНИКИ ЗА ЕФЕКТИВНА РАБОТА В ЕКИП 

Коментари 0

Оставете коментар